బ్లాక్ వైద్యులు చికిత్స పొందిన బ్లాక్ రోగులకు ఎందుకు మంచిది

ఆరోగ్య అసమానతలు చాలా వేర్వేరు వ్యక్తులను బాధపెడతాయి, కాని అవి ముఖ్యంగా నలుపు, స్వదేశీ మరియు రంగు ప్రజలను బాధపెడతాయి. ఇంకా నేర్చుకో. మరింత చదవండి