అమోక్సిసిలిన్: మీరు తెలుసుకోవలసిన 7 విషయాలు

అమోక్సిసిలిన్ యొక్క శీఘ్ర సులభంగా చదవగలిగే అవలోకనం. వీటిని కలిగి ఉంటుంది: ఇది ఎలా పని చేస్తుంది, పైకి, ప్రతికూలతలు, బాటమ్ లైన్, చిట్కాలు, ప్రతిస్పందన మరియు ప్రభావం. మరింత చదవండి

అజిత్రోమైసిన్: మీరు తెలుసుకోవలసిన 7 విషయాలు

అజిత్రోమైసిన్ యొక్క శీఘ్ర సులభంగా చదవగలిగే అవలోకనం. వీటిని కలిగి ఉంటుంది: ఇది ఎలా పని చేస్తుంది, పైకి, ప్రతికూలతలు, బాటమ్ లైన్, చిట్కాలు, ప్రతిస్పందన మరియు ప్రభావం. మరింత చదవండి

డైసైక్లోమైన్: మీరు తెలుసుకోవలసిన 7 విషయాలు

డైసైక్లోమైన్ యొక్క శీఘ్ర సులభంగా చదవగలిగే అవలోకనం. వీటిని కలిగి ఉంటుంది: ఇది ఎలా పని చేస్తుంది, పైకి, ప్రతికూలతలు, బాటమ్ లైన్, చిట్కాలు, ప్రతిస్పందన మరియు ప్రభావం. మరింత చదవండి

Valacyclovir: మీరు తెలుసుకోవలసిన 7 విషయాలు

వాలాసైక్లోవిర్ యొక్క శీఘ్ర సులభంగా చదవగలిగే అవలోకనం. వీటిని కలిగి ఉంటుంది: ఇది ఎలా పని చేస్తుంది, పైకి, ప్రతికూలతలు, బాటమ్ లైన్, చిట్కాలు, ప్రతిస్పందన మరియు ప్రభావం. మరింత చదవండి

సుమత్రిప్టన్: మీరు తెలుసుకోవలసిన 7 విషయాలు

సుమత్రిప్టాన్ యొక్క శీఘ్ర సులభంగా చదవగలిగే అవలోకనం. వీటిని కలిగి ఉంటుంది: ఇది ఎలా పని చేస్తుంది, పైకి, ప్రతికూలతలు, బాటమ్ లైన్, చిట్కాలు, ప్రతిస్పందన మరియు ప్రభావం. మరింత చదవండి

ఫ్లెక్సెరిల్: మీరు తెలుసుకోవలసిన 7 విషయాలు

Flexeril యొక్క శీఘ్ర సులభంగా చదవగలిగే అవలోకనం. వీటిని కలిగి ఉంటుంది: ఇది ఎలా పని చేస్తుంది, పైకి, ప్రతికూలతలు, బాటమ్ లైన్, చిట్కాలు, ప్రతిస్పందన మరియు ప్రభావం. మరింత చదవండి

లిథియం: మీరు తెలుసుకోవలసిన 7 విషయాలు

లిథియం యొక్క శీఘ్ర సులభంగా చదవగలిగే అవలోకనం. వీటిని కలిగి ఉంటుంది: ఇది ఎలా పని చేస్తుంది, పైకి, ప్రతికూలతలు, బాటమ్ లైన్, చిట్కాలు, ప్రతిస్పందన మరియు ప్రభావం. మరింత చదవండి

ప్రెడ్నిసోన్: మీరు తెలుసుకోవలసిన 7 విషయాలు

ప్రెడ్నిసోన్ యొక్క శీఘ్ర సులభంగా చదవగలిగే అవలోకనం. వీటిని కలిగి ఉంటుంది: ఇది ఎలా పని చేస్తుంది, పైకి, ప్రతికూలతలు, బాటమ్ లైన్, చిట్కాలు, ప్రతిస్పందన మరియు ప్రభావం. మరింత చదవండి

మెటాక్సలోన్: మీరు తెలుసుకోవలసిన 7 విషయాలు

మెటాక్సలోన్ యొక్క శీఘ్ర సులభంగా చదవగలిగే అవలోకనం. వీటిని కలిగి ఉంటుంది: ఇది ఎలా పని చేస్తుంది, పైకి, ప్రతికూలతలు, బాటమ్ లైన్, చిట్కాలు, ప్రతిస్పందన మరియు ప్రభావం. మరింత చదవండి

రోపినిరోల్: మీరు తెలుసుకోవలసిన 7 విషయాలు

రోపినిరోల్ యొక్క శీఘ్ర సులభంగా చదవగలిగే అవలోకనం. వీటిని కలిగి ఉంటుంది: ఇది ఎలా పని చేస్తుంది, పైకి, ప్రతికూలతలు, బాటమ్ లైన్, చిట్కాలు, ప్రతిస్పందన మరియు ప్రభావం. మరింత చదవండి

అల్బుటెరోల్: మీరు తెలుసుకోవలసిన 7 విషయాలు

అల్బుటెరోల్ యొక్క శీఘ్ర సులభంగా చదవగలిగే అవలోకనం. వీటిని కలిగి ఉంటుంది: ఇది ఎలా పని చేస్తుంది, పైకి, ప్రతికూలతలు, బాటమ్ లైన్, చిట్కాలు, ప్రతిస్పందన మరియు ప్రభావం. మరింత చదవండి

Flomax: మీరు తెలుసుకోవలసిన 7 విషయాలు

Flomax యొక్క శీఘ్ర సులభంగా చదవగలిగే అవలోకనం. వీటిని కలిగి ఉంటుంది: ఇది ఎలా పని చేస్తుంది, పైకి, ప్రతికూలతలు, బాటమ్ లైన్, చిట్కాలు, ప్రతిస్పందన మరియు ప్రభావం. మరింత చదవండి

కెప్రా: మీరు తెలుసుకోవలసిన 7 విషయాలు

కెప్ప్రా యొక్క శీఘ్ర సులభంగా చదవగలిగే అవలోకనం. వీటిని కలిగి ఉంటుంది: ఇది ఎలా పని చేస్తుంది, పైకి, ప్రతికూలతలు, బాటమ్ లైన్, చిట్కాలు, ప్రతిస్పందన మరియు ప్రభావం. మరింత చదవండి

బెనాడ్రిల్: మీరు తెలుసుకోవలసిన 7 విషయాలు

బెనాడ్రిల్ యొక్క శీఘ్ర సులభంగా చదవగలిగే అవలోకనం. వీటిని కలిగి ఉంటుంది: ఇది ఎలా పని చేస్తుంది, పైకి, ప్రతికూలతలు, బాటమ్ లైన్, చిట్కాలు, ప్రతిస్పందన మరియు ప్రభావం. మరింత చదవండి

Cialis: మీరు తెలుసుకోవలసిన 7 విషయాలు

Cialis యొక్క శీఘ్ర సులభంగా చదవగలిగే అవలోకనం. వీటిని కలిగి ఉంటుంది: ఇది ఎలా పని చేస్తుంది, పైకి, ప్రతికూలతలు, బాటమ్ లైన్, చిట్కాలు, ప్రతిస్పందన మరియు ప్రభావం. మరింత చదవండి

Doxepin: మీరు తెలుసుకోవలసిన 7 విషయాలు

డాక్సెపిన్ యొక్క శీఘ్ర సులభంగా చదవగలిగే అవలోకనం. వీటిని కలిగి ఉంటుంది: ఇది ఎలా పని చేస్తుంది, పైకి, ప్రతికూలతలు, బాటమ్ లైన్, చిట్కాలు, ప్రతిస్పందన మరియు ప్రభావం. మరింత చదవండి

ఫెనోఫైబ్రేట్: మీరు తెలుసుకోవలసిన 7 విషయాలు

ఫెనోఫైబ్రేట్ యొక్క శీఘ్ర సులభంగా చదవగలిగే అవలోకనం. వీటిని కలిగి ఉంటుంది: ఇది ఎలా పని చేస్తుంది, పైకి, ప్రతికూలతలు, బాటమ్ లైన్, చిట్కాలు, ప్రతిస్పందన మరియు ప్రభావం. మరింత చదవండి

Acyclovir: మీరు తెలుసుకోవలసిన 7 విషయాలు

ఎసిక్లోవిర్ యొక్క శీఘ్ర సులభంగా చదవగలిగే అవలోకనం. వీటిని కలిగి ఉంటుంది: ఇది ఎలా పని చేస్తుంది, పైకి, ప్రతికూలతలు, బాటమ్ లైన్, చిట్కాలు, ప్రతిస్పందన మరియు ప్రభావం. మరింత చదవండి

అంబియన్: మీరు తెలుసుకోవలసిన 7 విషయాలు

అంబియన్ యొక్క శీఘ్ర సులభంగా చదవగలిగే అవలోకనం. వీటిని కలిగి ఉంటుంది: ఇది ఎలా పని చేస్తుంది, పైకి, ప్రతికూలతలు, బాటమ్ లైన్, చిట్కాలు, ప్రతిస్పందన మరియు ప్రభావం. మరింత చదవండి

ఫినాస్టరైడ్: మీరు తెలుసుకోవలసిన 7 విషయాలు

ఫినాస్టరైడ్ యొక్క శీఘ్ర సులభంగా చదవగలిగే అవలోకనం. వీటిని కలిగి ఉంటుంది: ఇది ఎలా పని చేస్తుంది, పైకి, ప్రతికూలతలు, బాటమ్ లైన్, చిట్కాలు, ప్రతిస్పందన మరియు ప్రభావం. మరింత చదవండి